งานบริหารงานทั่วไป


รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

การประชุมปี 2560  
ครั้งที่ 1/26 เม.ย. 2560  
ครั้งที่ 2/15 มิ.ย. 2560  
   
การประชุมปี 2559  
ครั้งที่ 1/10 มี.ค. 2559  
ครั้งที่ 2/15 มิ.ย. 2559  
   
การประชุมปี 2558  
ครั้งที่ 1/5 มี.ค. 2558  
ครั้งที่ 2/31 มี.ค. 2558  
ครั้งที่ 3/25 พ.ค. 2558  
ครั้งที่ 4/14 ก.ย. 2558  
   
การประชุมปี 2557  
ครั้งที่ 1/10 ม.ค. 2557  
ครั้งที่ 2/21 ก.พ. 2557  
ครั้งที่ 3/30 เม.ย. 2557  
ครั้งที่ 4/19 พ.ย. 2557  
   
การประชุมปี 2556  
ครั้งที่ 1/23 ม.ค. 2556  
ครั้งที่ 2/26 มี.ค. 2556  
ครั้งที่ 3/16 พ.ค. 2556  
ครั้งที่ 4/4 พ.ย. 2556  
   
การประชุมปี 2555  
ครั้งที่ 1/19 ม.ค. 2555  
ครั้งที่ 2/23 มี.ค. 2555  
ครั้งที่ 3/8 พ.ค. 2555  
   
การประชุมปี 2554  
ครั้งที่ 1/22 ก.พ. 2554  
ครั้งที่ 2/1 พ.ค. 2554  
ครั้งที่ 3/24 พ.ค. 2554  
ครั้งที่ 4/27 พ.ค. 2554  
ครั้งที่ 5/10 มิ.ย. 2554  
ครั้งที่ 6/1 ก.ค. 2554  
ครั้งที่ 7/23 ก.ค. 2554  
ครั้งที่ 8/1 ส.ค. 2554  
   
การประชุมปี 2552-2553  
ครั้งที่ 1/22 พ.ย. 2552  
ครั้งที่ 1/4 ก.พ. 2553  
ครั้งที่ 2/25 พ.ค. 2553  
ครั้งที่ 3/16 ก.ย. 2553  
ครั้งที่ 4/22 ต.ค. 2553  
ครั้งที่ 5/2 ธ.ค. 2553  
ครั้งที่ 6/3 ธ.ค. 2553  
ครั้งที่ 7/4 ธ.ค. 2553  

 

 

รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานฯ

  

   
การประชุมปี 2559  
ครั้งที่ 1/15 ม.ค. 2559  
 ครั้งที่ 2/2 มี.ค. 2559  
 ครั้งที่ 3/20 พ.ค. 2559  
 ครั้งที่ 4/9 ก.ย. 2559  
   
การประชุมปี 2558  
ครั้งที่ 1/23 ม.ค. 2558  
 ครั้งที่ 2/2 มี.ค. 2558  
 ครั้งที่ 3/20 พ.ค. 2558  
 ครั้งที่ 4/10 ก.ย. 2558  
   
การประชุมปี 2557  
ครั้งที่ 1/14 ม.ค. 2557  
ครั้งที่ 2/17 ก.พ. 2557  
ครั้งที่ 3/8 เม.ย. 2557  
   
การประชุมปี 2556  
ครั้งที่ 1/5 เม.ย. 2556  
ครั้งที่ 2/31 พ.ค. 2556  
ครั้งที่ 3/6 มิ.ย. 2556  
ครั้งที่ 4/11 ก.ย. 2556  
ครั้งที่ 5/2 ต.ค. 2556  
ครั้งที่ 6/5 พ.ย. 2556  
ครั้งที่ 7/3 ธ.ค. 2556  

 New Document