องค์ประกอบ


องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557

 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

                          - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

                          - ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

                          - ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม

 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม

 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ

     ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

 

องค์ประกอบที่ 1  ด้านประสิทธิผล

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงานหรือผู้บริหารของหน่วยงาน

 

 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านคุณภาพ

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

องค์ประกอบที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้ (KM)

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย) New Document