ปฏิทิน&ระบบและกลไก


 

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

1. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด


2. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (
ดาวน์โหลด)


3. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (
ดาวน์โหลด


4. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (
ดาวน์โหลด)

 
5. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหลด)

6. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลด)

7. ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ดาวน์โหลด)

 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด

 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลด)

 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

 

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด

 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหลด)

 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ดาวน์โหลด)New Document