เกณฑ์การประเมิน


เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร

 

องค์ประกอบที่ 1

 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

 

องค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังนี้

 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

 

0.01 - 2.00  ระดับคุณภาพน้อย

 

2.01 - 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง

 

3.01 - 4.00  ระดับคุณภาพดี

 

4.01 - 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก

 

 

เกณฑ์การประเมินระดับคณะและระดับสถาบัน

 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง

 

2.51 - 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้

 

3.51 - 4.50  การดำเนินงานระดับดี

 

4.51 - 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก

 

 New Document