คำสั่ง / ประกาศ มหาวิทยาลัย


คำสั่ง

   
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4016/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
--------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4015/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
--------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2458/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  
--------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  
--------------------------------------------------------------------------------------
 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4942/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
--------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2269/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง)  
--------------------------------------------------------------------------------------
 - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2998/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559           
---------------------------------------------------------------------------------------
-  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 896/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559                        
---------------------------------------------------------------------------------------
 -

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 231/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559            
---------------------------------------------------------------------------------------

- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2824/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558            
---------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3558/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
---------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 328/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 
---------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1288/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน และระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 129/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------

- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1362/2556 เรื่อง แต่งตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555
---------------------------------------------------------------------------------------
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1017/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ราชภัฏเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------
-

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1527/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2554
---------------------------------------------------------------------------------------

-

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1018/2554 เรื่องกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------

-

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1019/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
---------------------------------------------------------------------------------------

-

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2948/2553 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
---------------------------------------------------------------------------------------

-

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1306/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------

 

  ประกาศมหาวิทยาลัย

   
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  
---------------------------------------------------------------------------------------
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 - 2560 
---------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 - 2560 
---------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
---------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 2554
---------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบมหาวิทยาลัย

   
-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 

---------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554

 
   

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

-
 

---------------------------------------------------------------------------------------

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554
   
   
   

 

 

 

 New Document