ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


 

ปรัชญา 

 

       “การประกันคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานการศึกษา”


 

วิสัยทัศน์ 

      สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

 

 

 

 

พันธกิจ  

     1.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
     2.  ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
     3.  ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
     4.  บริหารจัดการสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 


 

วัตถุประสงค์

 

     1. เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     2. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     3. เพื่อพัฒนาคู่มือมือการปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

     4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน

     5. เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

 New Document