ปฏิทินกิจกรรม

4 พ.ย. 2565 การประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
10 ส.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
1 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย
1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
4 พ.ย. 2564 การประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
21 ส.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
24 ก.พ. 2564 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ
17 ก.พ. 2564 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
23 พ.ย. 2563 - 24 พ.ย. 2563 การจัดทำแผนและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11 พ.ย. 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
5 พ.ย. 2563 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 เม.ย. 2562 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 เม.ย. 2562 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 เม.ย. 2562 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะครุศาสตร์
23 เม.ย. 2562 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะวิทยาการจัดการ
24 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
9 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3 เม.ย. 2562 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 เม.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561
28 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 อบรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
5 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ
20 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ คณะวิทยาการจัดการ
19 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561 สานใยรัก สร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561 QA สัญจรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
15 ก.พ. 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
11 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
11 ม.ค. 2561 การชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรม KM
7 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
19 มิ.ย. 2560 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560 การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 ก.พ. 2560 - 2 ก.พ. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ สถาบัน
14 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
14 ก.ค. 2559 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
4 ก.ค. 2559 - 5 ก.ค. 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR
23 พ.ค. 2559 - 24 พ.ค. 2559 การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้กรอกข้อมูลในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน

หน้าที่
1
2
New Document