ปฏิทินกิจกรรม

26 เม.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561
28 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 อบรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
5 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ
20 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ คณะวิทยาการจัดการ
19 มี.ค. 2561 QA สัญจรระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561 สานใยรัก สร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561 QA สัญจรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
15 ก.พ. 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
11 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
11 ม.ค. 2561 การชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรม KM
7 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
19 มิ.ย. 2560 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560 การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 ก.พ. 2560 - 2 ก.พ. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ สถาบัน
14 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
14 ก.ค. 2559 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
4 ก.ค. 2559 - 5 ก.ค. 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR
23 พ.ค. 2559 - 24 พ.ค. 2559 การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้กรอกข้อมูลในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
25 เม.ย. 2559 การอบรม สัมมนา หัวข้อ "แนวทางการเรียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)"
7 มี.ค. 2559 การอบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
4 ก.พ. 2559 - 6 ก.พ. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
16 ธ.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2558 การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน CHE 3D
16 พ.ย. 2558 - 17 พ.ย. 2558 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557
11 ก.พ. 2558 - 12 ก.พ. 2558 การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
7 ส.ค. 2557 - 8 ส.ค. 2557 ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
15 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานคณะครุศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์
8 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
18 มิ.ย. 2557 - 20 มิ.ย. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
30 เม.ย. 2557 การประชุมประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
11 มี.ค. 2557 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
21 ก.พ. 2557 การประชุมประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
8 ส.ค. 2555 - 9 ส.ค. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
11 เม.ย. 2555 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
8 ส.ค. 2555 - 9 ส.ค. 2555 ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
4 ก.ค. 2555 - 6 ก.ค. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
20 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

หน้าที่
1
2
New Document