ข่าวประชาสัมพันธ์
   1 มี.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
[ 1 มี.ค. 2560 ]
  โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
   14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน
[ 14 ก.พ. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
   14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[ 14 ก.พ. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
   6 ม.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
[ 6 ม.ค. 2560 ]
  โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 14 - 15 ม.ค. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระดับคณะสถาบัน วันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
   23 ธ.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 23 ธ.ค. 2559 ]
  แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvements Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ.
     
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ., รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ., รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.พิษณุ เจียวคุณ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 

โครงการ QA สัญจร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มี.ค. 2560 จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 7) วิทยาลัยนานาชาติ 8) บัณฑิตวิทยาลัย 9) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

     
 

โครงการ QA สัญจร ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560 จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักทะเบียนและประมวลผล 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 4) สำนักหอสมุด 5) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6) กองพัฒนานักศึกษา 7) กองนโยบายและแผน 8) กองบริหารงานบุคคล 9) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

     
  โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะและสถาบัน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
 

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสถาบัน ปีการศึกษา 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานคณะ ปีการศึกษา 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
   
New Document