ข่าวประชาสัมพันธ์
   14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน
[ 14 ก.พ. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
   14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[ 14 ก.พ. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
   6 ม.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
[ 6 ม.ค. 2560 ]
  โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 14 - 15 ม.ค. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระดับคณะสถาบัน วันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
   23 ธ.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 23 ธ.ค. 2559 ]
  แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvements Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
   19 ต.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินหน่วยงานระดับสถาบัน วันที่ 14-15 พ.ย. 2559
[ 19 ต.ค. 2559 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา วันที่ 14-15 พ.ย. 2559
ปฏิทินกิจกรรม
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 ก.พ. 2560 - 2 ก.พ. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ สถาบัน
14 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะและสถาบัน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
 

การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสถาบัน ปีการศึกษา 2558
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 หน่วยงานระดับสถาบัน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานคณะกรรมการ, รศ.พิษณุ เจียวคุณ, อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อ.ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ และคุณพีณา จันทะแก้ว
     
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 14 หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการติดตาม กลุ่ม C ได้แก่ คุณวราภรณ์ ฟูกุล, อ.เชาวลิต เต็มปวน, อ.พรรณิศา ภูเวียง, อ.ศิริพร วิษณุมหิมาชัย และ อ.ณภัค อุทัยมณีรักษ์ คณะกรรมการติดตาม กลุ่ม D ได้แก่ อ.พิเชษฐ์ ทานิล, อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์, อ.พัชรินทร์ สารมาท และ อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์
     
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานคณะ ปีการศึกษา 2558
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ จำนวน 9 คณะ โดยมีคณะกรรมการติดตาม ได้แก่ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, รศ.พิษณุ เจียวคุณ, อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อ.มาลี คงวรรณนิติ อ.ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และคุณพีณา จันทะแก้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2563)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานมาตรฐานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระดับคณะ และระดับสถาบัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ QA สัญจร เพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานมาตรฐานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
[ประมวลภาพ 1] [ประมวลภาพ 2] [ประมวลภาพ 3]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง “การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
   
New Document