ข่าวประชาสัมพันธ์
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
[ 21 ต.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
[ 21 ต.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   21 มิ.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 21 มิ.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 เม.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 23 เม.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   30 มี.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 30 มี.ค. 2564 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  ประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 2564
   รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, อ.เจนจิรา ถาปินตา มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน รับการประเมินฯ ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา และ น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประเมินการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1) ผลการประเมินระดับคณะ อันดับที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คะแนน 4.56
2) ผลการประเมินระดับวิทยาลัย อันดับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คะแนน 4.72
3) ผลการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน อันดับที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คะแนน 4.93
4) ผลการประเมินระดับหลักสูตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน คะแนน 4.06 จาก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
5) ผลการประเมินระดับหลักสูตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คะแนน 4.06 จากคณะครุศาสตร์
     
 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ม.ราชภัฏนครปฐม (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการ), ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (กรรมการ), ผศ.ดร.ชัชภูมิ ศรีชมภู ม.ราชภักอุตรดิตถ์ (กรรมการ), ผศ.ทิวาพร ขันผนึก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)

     
   
New Document