ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
[ 12 ก.ย. 2560 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
[ 25 ก.ค. 2560 ]
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
   28 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
[ 28 มิ.ย. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
ปฏิทินกิจกรรม
7 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
19 มิ.ย. 2560 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560 การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานระดับคณะ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.), อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.), รศ.ดร.จักรพงศ์ พวงงามชื่น (ม.แม่โจ้), คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานระดับวิทยาลัย จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2.วิทยาลัยนานาชาติ 3.บัณฑิตวิทยาลัย 4.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.), อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.), รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ (มทร.ล้านนา), คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ต.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพ หน่วยสนับสนุน 2560
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์, อ.พัชรินทร์ สารมาท, อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์, อ.เจนจิรา ถาปินตา และ อ.ปุณยนุช สมพัตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อระดมความคิดในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น2 สำนักดิจิทอลเพื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B201 อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา ทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต, คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ และคุณศุลีรัตน์ สงนรินทร์
     
  โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้่น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดย คุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
     
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
 
   
New Document