ข่าวประชาสัมพันธ์
   4 มิ.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
[ 4 มิ.ย. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
   16 พ.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
[ 16 พ.ค. 2561 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
   14 มี.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 14 มี.ค. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   6 ก.พ. 2561 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
[ 6 ก.พ. 2561 ]
  แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
   6 ก.พ. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
[ 6 ก.พ. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2561
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 39 คน และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
   สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดอบรมถอดบทเรียนการจัดการความรู้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (โค้ชต้อม) ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและการโค้ช เป็นวิทยากรบรรยาย
     
  สหกิจศึกษาพบสถานประกอบการ
   งานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดรงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ค. 2561 โดยได้เข้าพบสถานประกอบการดังนี้ 1. วันที่ 22 พ.ค. 2561 บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 2. วันที่ 23 พ.ค. 2561 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติ และ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 3. วันที่ 24 พ.ค. 2561 บริษัทโกลด์มิลค์ จำกัด
     
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     
  โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
   เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
     
  การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
     
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา และ WIL
   คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะ จำนวน 5 คณะ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสหกิจศึกษาและ ด้าน WIL ณ สถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
     
 

QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

7. วิทยาลัยนานาชาติ

     
     
 

กิจกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (KM Day)   

 

กิจกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KM Day) 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (KM Day)

  กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (KM Day)
  กิจกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KM Day)
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหลักสูตรร่วมผลิต
โครงการสานใยรักสร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 1/2561
โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
     
   
New Document