ข่าวประชาสัมพันธ์
   30 มี.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25623
[ 30 มี.ค. 2564 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   22 ก.พ. 2564 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[ 22 ก.พ. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา , ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา, ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และ ประกาศด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   14 ม.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
[ 14 ม.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา จำนวน 53 คน ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "กลวิธีการจัดการความรู้อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิดอย่างครูมืออาชีพ" มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนและการใช้ Application ต่าง ๆ , เทคนิคและวิธีการสอน, การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน, ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ประสบผลสำเร็จ โดยมีคณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) สำนักหอสมุด ประจำปี 2564
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) พุธสุขสันต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ในประเด็นความรู้หัวข้อ “Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ"บรรยายและให้ความรู้ โดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในด้านการจัดการอบรมผู้ใช้บริการของบุคลากร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (KM Day) ประจำปี 2564
   บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(KM) ประเด็นความรู้เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL)" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ 2564
   สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีอาจารย์ใหม่สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าอบรมทั้งหมด 40 คน อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 - 16.30 น.
     
  การอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2564
   สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     
   
New Document