ข่าวประชาสัมพันธ์
   14 มี.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 14 มี.ค. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   6 ก.พ. 2561 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
[ 6 ก.พ. 2561 ]
  แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
   6 ก.พ. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
[ 6 ก.พ. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
[ 12 ก.ย. 2560 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
[ 25 ก.ค. 2560 ]
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน WIL และสหกิจศึกษา ม.ราชมงคลล้านนา
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน WIL และ สหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะ จำนวน 5 คณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน WIL และสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน WIL และ สหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะ จำนวน 5 คณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา โดยมี อ.ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหลักสูตรร่วมผลิต
   สำนักงานมาตรฐานฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่เวียงบัวและพื้นที่แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และร่วมกันเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตรร่วมผลิตทั้งสองแห่ง

     
 

กิจกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (KM Day)
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     
  โครงการสานใยรักสร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   สำนักงานมาตรฐานฯ จัดโครงการสานใยรัก สร้างความผูกพัน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีอาจารย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปุณยมันตรา และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
     
 

QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการดำเนินงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคณะ / วิทยาลัยเข้าร่วม โดยมีหน่วยงานดังนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

7. วิทยาลัยนานาชาติ

     
  กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (KM Day)
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning การสอนเชิงรุก" และ "การทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จและเป็นสุข" ในวันที่ 13 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอโรม่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KM Day)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน" และ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ" โดยมีเครือข่ายการจัดการความรู้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 1/2561
โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
     
   
New Document