ข่าวประชาสัมพันธ์
   8 ต.ค. 2563 : ประกาศ / แจ้งให้ทราบ
   การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 8 ต.ค. 2563 ]
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 มิ.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[ 23 มิ.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
   29 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
[ 29 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
   24 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 24 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การอบรมระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR)
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักหอสมุด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ประจำปี 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2563
   วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอภิชาติ เอนกตากองแก้ว และนายกษิตินาถ พนมสันติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563โดยได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักศึกษาที่มีโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ (ม.เชียงใหม่) ประธานกรรมการ, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (ม.แม่โจ้) กรรมการ, อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) กรรมการและเลขานุการ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.วิทยาลัยนานาชาติ 7.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 8.บัณฑิตวิทยาลัย 9.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
   
New Document