ข่าวประชาสัมพันธ์
   19 เม.ย. 2565 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
[ 19 เม.ย. 2565 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
   19 เม.ย. 2565 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
[ 19 เม.ย. 2565 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
   7 เม.ย. 2565 : ประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
[ 7 เม.ย. 2565 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   1 เม.ย. 2565 : ประกันคุณภาพ
   แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
[ 1 เม.ย. 2565 ]
  แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
   24 ก.พ. 2565 : ประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564
[ 24 ก.พ. 2565 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประเมินการประกันคุณภาพภารศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการฯ 2) รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 3) ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู 4) ผศ. ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และ รศ.ทิวาพร ขันผนึก ในโอกาสประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  กิจกรรม CMRU KM DAY 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

   อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม CMRU KM DAY 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting มีกิจกรรมดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) : ด้านการเรียนการสอน หัวข้อเสวนา : กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปรกติใหม่ (New Normal)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop):ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการและนำเสวนาในหัวข้อ : การวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การขอทุนวิจัย การเขียนโครงการบริการวิชาการ กระบวนการลงพื้นที่ กระบวนการดำเนินงาน และการนำไปใช้ประโยชน์
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) : ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานและการดำเนินงานและ นำเสวนาในหัวข้อ : การบริหารจัดการหน่วยงานและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

     
 

การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) และเกณฑ์ AUN-QA โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

     
   
New Document