ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 มี.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   การขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)
[ 12 มี.ค. 2562 ]
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR : Thai Qualification Register)
   14 ก.พ. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
[ 14 ก.พ. 2562 ]
  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
   13 ก.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 13 ก.ย. 2561 ]
  รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
   4 มิ.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
[ 4 มิ.ย. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
   16 พ.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
[ 16 พ.ค. 2561 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุม วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (KM Day)
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
     
  โครงการสหกิจศึกษาพบสถานประกอบการ ประจำปี 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษาพบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด อ.เวียงป่าเป้า , บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด อ.เมือง และ โรงงานหลวงดอยคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
     
  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติงานสำนักงานมาตรฐานฯ ประจำปี 2562
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรหน่วยงาน จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
     
   
New Document