ข่าวประชาสัมพันธ์
   21 มิ.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 21 มิ.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 เม.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
[ 23 เม.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
   30 มี.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25623
[ 30 มี.ค. 2564 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   22 ก.พ. 2564 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[ 22 ก.พ. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา , ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา, ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และ ประกาศด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   14 ม.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
[ 14 ม.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ม.ราชภัฏนครปฐม (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการ), ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (กรรมการ), ผศ.ดร.ชัชภูมิ ศรีชมภู ม.ราชภักอุตรดิตถ์ (กรรมการ), ผศ.ทิวาพร ขันผนึก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)
   ในกิจกรรมนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการสัมภาษณ์อธิการบดี ผู้บริหาร ตัวแทนสภาวิชาการ ตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 - 5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

     
 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 5 - 9 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีคณะที่รับการตรวจประเมิน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ, รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ผศ.ทิวาพร ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

     
 

การจัดกิจกรรมการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2021)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสวนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" และ "QACMRU" โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการเสวนาด้านวิชาการ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ จำนวน 9 หน่วยงาน และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เสวนาด้านสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน โดยกิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

     
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     
   
New Document