ข่าวประชาสัมพันธ์
   14 ม.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
[ 14 ม.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   17 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 17 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
   17 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
[ 17 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การทบทวนแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรหน่วยงานจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ สุขสถาน ณ ลำพูน จังหวัดลำพูน
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2563
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา และ น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การประเมินประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 2563
   รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ มหาวิทยาลัยพายัพ, อ.เจนจิรา ถาปินตา มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น และ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การอบรมระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR)
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักหอสมุด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ประจำปี 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
   
New Document