ข่าวประชาสัมพันธ์
   23 มิ.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[ 23 มิ.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
   29 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
[ 29 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
   24 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 24 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การอบรมระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR)
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักหอสมุด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ประจำปี 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2563
   วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอภิชาติ เอนกตากองแก้ว และนายกษิตินาถ พนมสันติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563โดยได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักศึกษาที่มีโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ (ม.เชียงใหม่) ประธานกรรมการ, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (ม.แม่โจ้) กรรมการ, อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) กรรมการและเลขานุการ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.วิทยาลัยนานาชาติ 7.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 8.บัณฑิตวิทยาลัย 9.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  โครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 15 หน่วยงาน และการโหวตให้กับหน่วยงาน (Popular Vote) ในการนำเสนอผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
     
   
New Document