ข่าวประชาสัมพันธ์
   21 มิ.ย. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 21 มิ.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 เม.ย. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
[ 23 เม.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
   30 มี.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25623
[ 30 มี.ค. 2564 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   22 ก.พ. 2564 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[ 22 ก.พ. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา , ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา, ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และ ประกาศด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   14 ม.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
[ 14 ม.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประจำปี 2564
   วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย season 3" โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ adiCAFE วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา จำนวน 53 คน ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "กลวิธีการจัดการความรู้อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิดอย่างครูมืออาชีพ" มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนและการใช้ Application ต่าง ๆ , เทคนิคและวิธีการสอน, การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน, ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ประสบผลสำเร็จ โดยมีคณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) สำนักหอสมุด ประจำปี 2564
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) พุธสุขสันต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ในประเด็นความรู้หัวข้อ “Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ"บรรยายและให้ความรู้ โดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในด้านการจัดการอบรมผู้ใช้บริการของบุคลากร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
   
New Document