ข่าวประชาสัมพันธ์
   13 ก.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 13 ก.ย. 2561 ]
  รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
   4 มิ.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
[ 4 มิ.ย. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
   16 พ.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
[ 16 พ.ค. 2561 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
   14 มี.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 14 มี.ค. 2561 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   6 ก.พ. 2561 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
[ 6 ก.พ. 2561 ]
  แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประเมินการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน 2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์, อ.พัชรินทร์ สารมาท, อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์, อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ และ อ.ปุณยนุช สมพัตร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การประเมินการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ (ม.เชียงใหม่) ประธานกรรมการ, ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพ หน่วยงานระดับคณะ 2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานระดับคณะ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร (ม.ราชภัฏลำปาง) ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สมใจ กงเติม (ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์) กรรมการ, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, ผศ.ทิวาพร ขันผนึก (ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) กรรมการและเลขานุการ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM) 2561
   คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานให้การต้อนรับ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทันทา ได้แก่ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนงานและประกันคุณภาพ 2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 4) ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561
     
  อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการ และนายกุลชาติ ปัญญาดี ผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
     
  ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2561
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 39 คน และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
   สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดอบรมถอดบทเรียนการจัดการความรู้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (โค้ชต้อม) ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและการโค้ช เป็นวิทยากรบรรยาย
     
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา และ WIL
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
     
 

QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

7. วิทยาลัยนานาชาติ

     
   
New Document