ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
[ 12 ก.ย. 2560 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
[ 25 ก.ค. 2560 ]
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
   28 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
[ 28 มิ.ย. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 1/2561
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมประชุม
     
  โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายโดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการบรรยาย วันที่ 11 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 ธ.ค. 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการดำเนินงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตรเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่
     
  สวัสดีปีใหม่ 2561
   อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561
     
  การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
     
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.) ประธานกรรมการ, อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.) กรรมการ, รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ (ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) เลขานุการ, ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ (ม.พายัพ) กรรมการฝึกหัดประเมินฯ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
 
   
New Document