ข่าวประชาสัมพันธ์
   24 ก.พ. 2565 : ประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564
[ 24 ก.พ. 2565 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
[ 21 ต.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564.
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
[ 21 ต.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   21 มิ.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 21 มิ.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 เม.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 23 เม.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2564
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา เว็บพนันบอล 2021 แหล่งรวมการเดิมพันบอลออนไลน์ทุกรูปแบบ【soccer918】 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี ในพิธีได้มีการให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
 

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา 2564-2565
   วันที่ 24 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565) โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลกรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดี ที่ปรึกษา/นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาฯ (ประธานคณะผู้ประเมิน) 2) ผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา หัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) (กรรมการคณะผู้ประเมิน) 4) รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (กรรมการและเลขานุการ)

     
  ประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 2564
   รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, อ.เจนจิรา ถาปินตา มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน รับการประเมินฯ ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ม.ราชภัฏนครปฐม (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการ), ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (กรรมการ), ผศ.ดร.ชัชภูมิ ศรีชมภู ม.ราชภักอุตรดิตถ์ (กรรมการ), ผศ.ทิวาพร ขันผนึก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)
     
   
New Document