โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
search
ความเป็นมาของโครงการ
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ "The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence" หรือ "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ "โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performacne Excellence : EdPEx)" โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไปในอนาคต

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างมิติใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพองค์การแบบก้าวกระโดด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานนำร่อง และเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่การขับเคลื่อนทั้งองค์การภายในปี 2557

:: เอกสารเผยแพร่ ::
คู่มือเกณฑ์คุณภาพฯ  
ดาวน์โหลด
Education Criteriaฯ  
ดาวน์โหลด
คู่มือเกณฑ์ TQA  
ดาวน์โหลด
   
 
แผนการดำเนินงาน EdPEx  
ดาวน์โหลด
   
 
คำถาม 15 ข้อที่ควรรู้  
อ่านต่อ...
   
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ


1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 965/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
-------------------------------------------------------------------------

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 964/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
-------------------------------------------------------------------------
...............................................................................................................................
กิจกรรมการดำเนินงาน
     การดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา และเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

โครงการอบรมจัดทำโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 - 2 มิถุนายน 2556
วิทยากร : รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล และ อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ภาพการอบรม

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ : 3 ธันวาคม 2555
วิทยากร : อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ : ห้องวิทยบริการ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด ภาพการอบรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 21 ก.ย. 2555
วิทยากร : รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ : ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด ภาพการอบรม
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ : 16 ก.ค. 2555
วิทยากร : รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ม.เกษตรศาสตร์
สถานที่ : ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด ภาพการอบรม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 29 ต.ค. 2554
วิทยากร : รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ : จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด ภาพการอบรม
โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 11 ต.ค. 2554
วิทยากร : รศ.อุษณีย์ คำประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด ภาพการอบรม
....................................................................................................................................
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
การประชุมครั้งที่ 1 (11 มิ.ย.55) การประชุมครั้งที่ 5 (10 ก.ย.55)
การประชุมครั้งที่ 2 (25 มิ.ย.55) การประชุมครั้งที่ 6 (01 ต.ค.55)
การประชุมครั้งที่ 3 (09 ก.ค.55) การประชุมครั้งที่ 7 (10 ต.ค.55)
การประชุมครั้งที่ 4 (28 ส.ค.55) การประชุมครั้งที่ 8 (12 พ.ย.55)
...............................................................................................................................
 
การประชุมอบรมกับส่วนกลาง (สกอ.)
การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 2555 (รายละเอียด)  
การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย. 2555 (รายละเอียด)  
การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2555 (รายละเอียด)    
...............................................................................................................................
 
 
 
l สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ l
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5985-87