: ปรัชญา :

     สหกิจศึกษา  พัฒนางาน  พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

: วิสัยทัศน์ :

    การบริหารจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ

 

: พันธกิจ :

  1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีการพัฒนาการด้านวิชาการ วิชาชีพ  และการพัฒนาศักยภาพของของนักศึกษาตนไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

  2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

  3. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  สมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต