: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา:

หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ลำดับ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 อาจารย์วาทินี คุ้มแสง วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 อาจารย์จุติญาณี เพิ่มทันวิตต์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 อาจารย์นันทิยา ตันตราสืบ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 อาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 อาจารย์พรวีนัส บุญมากาศ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
12 อาจารย์วลัยพร สุพรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฎท์ พลวัน นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
14 อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
15 อาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุล นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
16 อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
17 อาจารย์ทิตา สุนทรวิภาต พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หน่วยงาน
1 อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ จิตวิทยา คณะครุศาสตร์
2 อาจารย์มนทกานต์ เมฆรา จิตวิทยา คณะครุศาสตร์
3 อาจารย์นริศรา ศรีทองสุข   คณะครุศาสตร์ (ลาออก)
4 อาจารย์จงกลณี พรหมารัตน์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 อาจารย์ชโรชินีย์ ชัยมินทร์ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 อาจารย์อารี บินประทาน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลาออก)
11 รองศาสราจารย์อุไรวรรณ คำไทย สาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อาจารย์ประธาน คำจีนะ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 อาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 อาจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 อาจารย์พงศธร ฟองตา คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 อาจารย์ทัศนันท์ จันทร คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 อาจารย์สมรวี อร่ามกุล คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
26 อาจารย์สุดารัตน์ แสงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
27 อาจารย์พรพิมล กาบบัว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ
28 อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ
29 อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี ใจรักษ์ การบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
31 อาจารย์ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี การบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ การบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว การตลาด คณะวิทยาการจัดการ
34 อาจารย์กุสุมา สุธาคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีกร ปัญญา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
37 อาจารย์วิไลพร ไชยโย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
38 อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ
39 อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
40 อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
41 อาจารย์วรมรรณ นามวงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
42 อาจารย์หิรัญญา ยงพานิช   คณะวิทยาการจัดการ (ลาออก)
43 อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
44 อาจารย์อภิชญา ทองทับ อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45 อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
47 อาจารย์กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ อุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48 อาจารย์สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
49 อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
51 อาจารย์ ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
52 อาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
53 อาจารย์นริศรา วิชิต อุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
54 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
55 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ลาออก)
56 อาจารย์พวงเพชร พิมพ์จันทร์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ลาออก)
57 อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
58 อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง การจัดการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
59 อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
60 อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ การจัดการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
61 อาจารย์คมสัน โกเสนตอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
62 อาจารย์ณัฐวุฒิ วิทา การท่องเที่ยว วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
63 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
64 อาจารย์รุ่งทิวา มูลสถาน การประถมศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
65 อาจารย์สิริลักษณ์ กัลยา การท่องเที่ยว วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
66 อาจารย์อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
67 อาจารย์กฤต พันธุ์ปัญญา การท่องเที่ยว วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
68 อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
69 อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
70 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ลาออก)
71 อาจารย์สมชาด มัทธุจัด   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ลาออก)
72 อาจารย์คชพันธ์ บุญคง   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ลาออก)
73 อาจารย์เอราวัณ เป็งมล   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ลาออก)
74 อาจารย์ณฤติยา เพ็งศรี   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ลาออก)
75 อาจารย์ภัทรศรี อินทร์ขาว การจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ
76 อาจารย์กมลวัน สังสีแก้ว ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ
77 อาจารย์วันนิวัต ปันสุวงค์ การจัดการธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
78 อาจารย์ณัฏฐา ศศิธร ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ
79 อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล   วิทยาลัยนานาชาติ (ลาออก)
80 อาจารย์สันติ อ้ายเจริญ   วิทยาลัยนานาชาติ (ลาออก)
81 อาจารย์สุนิสา คชสีห์   วิทยาลัยนานาชาติ (ลาออก)
82 อาจารย์นันทนา กะหมายสม   วิทยาลัยนานาชาติ (ลาออก)
83 อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
84 อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
85 อาจารย์จีรัง คำนวนตา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน