: รายชื่อสถานประกอบการ :

1. บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
2. บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
3. บริษัท ซันสวีท จำกัด
4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท นพดลพานิช จำกัด
6. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง
7. บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
8. บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ สำนักงานใหญ่(ดอนจั่น)
9. บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
10. บริษัท ใหม่ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
11. โรงเรียนต้นกล้า
12. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
13. สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
15. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
16. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
17. หุ้นส่วนจำกัด เอสเจฟาร์ม อินเตอร์พิกส์
18. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง