: ข่าวประชาสัมพันธ์ :


พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (..preview..)
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (..ดาวน์โหลด..)
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามในระบบสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2561 (..ดาวน์โหลด..)
   
การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2561 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2560 (..preview..)
   
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 (..ดาวน์โหลด..)
   
รายงานการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด [pdf] [word])
   
คู่มือสหกิจศึกษา (ดาวน์โหลด [pdf])

: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
       
ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย