: ข่าวประชาสัมพันธ์ :


การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (..preview..)
   
การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (..preview..)
   
พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2563 (..preview..)
   
การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (..preview..)
   
การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (..preview..)
   
สหกิจพบผู้ประกอบการ วันที่ 26 ส.ค. 2562 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (..preview..)
   
สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ วันที่ 19 ส.ค. 2562 บริษัทเป๊บซี่โค จำกัด (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (..preview..)
   
การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2561 (..preview..)
   
พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2560 (..preview..)
   

: เอกสารสหกิจศึกษา :


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (..ดาวน์โหลด..)
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามในระบบสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2561 (..ดาวน์โหลด..)
   
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 (..ดาวน์โหลด..)
   
รายงานการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด [pdf] [word])
   
คู่มือสหกิจศึกษา (ดาวน์โหลด [pdf])

 


: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
       
ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย