: ข่าวประชาสัมพันธ์ :

1. พิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบวุฒิบัตร 2560 (..preview..)
   
2. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 (..ดาวน์โหลด..)
   
3. รายงานการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด [pdf] [word])
   
4. คู่มือสหกิจศึกษา (ดาวน์โหลด [pdf] [word])

: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
       
ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย