: แบบฟอร์มต่าง ๆ :

   1. แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ

         1.1 สก-ส03 แบบแจ้งการรับรายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         1.2 สก-ส04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานของนักศึกษา พนักงานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         1.3 สก-ส05 แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         1.4 สก-ส06 แบบประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         1.5 สก-ส07 แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษาของนักศึกษา (..ดาวน์โหลด..)

   2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

         2.1 สก-น01 แบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจ (..ดาวน์โหลด [PDF], [Word])
         2.2 สก-น02 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.3 สก-น03 แบบแจ้งโครงร่างรายงาน (..ดาวน์โหลด..)
         2.4 สก-น04 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.5 สก-น05 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.6 สก-น06 แบบหนังสือส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.7 สก-น07 แบบขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.8 สก-น08 หนังสือคำรับรองของนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.9 สก-น10 แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         2.10 สก-น11 แบบสอบถามสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)

3. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

         3.1 สก-อ02 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)
         3.2 สก-อ03 แบบประเมินรายงาน (..ดาวน์โหลด..)
         3.3 สก-อ04 แบบประเมินการนำเสนอรายงาน (..ดาวน์โหลด..)
         3.4 สก-อ05 แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด..)

4. คู่มือสหกิจศึกษา

         4.1 คู่มือสหกิจศึกษา (..ดาวน์โหลด [PDF] [Word]..)
         4.2 รายงานการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (..ดาวน์โหลด [PDF] [Word]..)