ติดต่อเรา

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5820
โทรสาร 0-5388-5820 / 0-5388-5985
http://www.qa.cmru.ac.th/coopcm