คณะครุศาสตร์

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25431441101493
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2
25471441101497
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3
25471441100902
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4
25501441108612
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
5
25471441100913
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
6
25531441101639
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
7
25471441100979
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8
25471441100957
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
9
25471441102814
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ปิดหลักสูตรสมบูรณ์)
10
25471441100968
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
11
25471441100924
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
12
25501441102626
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
13
25501441102648
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
14
25501441102637
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
15
25531441101584
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
16
25531441101595
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
17
25531441101606
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
18
25531441101494
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
19
25531441101617
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
20
25471441100946
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
21
25471441102836
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
22
25471441100992
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
23
25481441109014
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
24
25501441109861
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25481441101127
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2
25481441102376
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 
25481441102376
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3
25481441102499
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
4
25531441104115
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
5
25481441100993
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
6
25471441101003
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
7
25471441101014
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 
25471441101014
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
8
25481441103941
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
9
25481441100194
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
10
25481441102736
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
11
25481441101026
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
12
25481441101037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
13
25481441101048
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
14
25481441106909
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
15
25471441101036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
16
25481441101004
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
17
25471441101824
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
18
25481441101083
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 
25481441101083
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
19
25481441108147
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
20
25601441100827
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25501441102604
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2
25481441107337
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 
25481441107337
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3
25481441102556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
4
25481441102545
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
5
25481441102512
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
6
25471441101429
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
7
25481441102591
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
8
25531441101966
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
9
25531441101977
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
10
25481441102578
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
11
25481441102501
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
12
25471441101431
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
13
25481441102523
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
14
25481441102567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
15
25481441102534
หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
16
25631441100047
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
17
25631441100069
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
18
25640044000863
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
19
25511441108681
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
20
25501441109872
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25481441101116
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2
25481441102422
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
3
25481441102409
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
4
25481441102433
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
5
25501441102615
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
6
25481441102411
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
7
25511441103628
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
8
25481441102444
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
9
25481441102398
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
10
25641444000429
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
11
25501441109883
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
12
25631446003391
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25591441100343
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
 
25591441100343
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
2
25621441100022
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
3
25621441100030
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
4
25621441100036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 
25621441100036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
5
25621444001935
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
6
25631441100040
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
7
25641446001671
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
8
25641448002314
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25551441100056
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
25551441100056
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2
25551441105614
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
3
25481441101149
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
4
25611441100165
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
5
25611441100023
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25501441109859
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ปิดหลักสูตรสมบูรณ์)
2
25501441110309
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ปิดหลักสูตรสมบูรณ์)
3
25611441100080
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
4
25611441100082
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
5
25621441100058
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
6
25631441100048
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
25631441100048
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564