คณะครุศาสตร์

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25431441101493
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
2
25471441101497
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (5 ปี)
3
25471441100902
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4
25501441108612
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
5
25471441100913
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6
25531441101639
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7
25471441100979
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
8
25471441100957
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (5 ปี)
9
25471441102814
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
10
25471441100968
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
11
25471441100924
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
12
25501441102626
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
13
25501441102648
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
14
25501441102637
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( 5 ปี )
15
25531441101584
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
16
25531441101595
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
17
25531441101606
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18
25531441101494
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป
19
25531441101617
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
20
25471441100946
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
21
25471441102836
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
22
25481441109014
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23
25501441109861
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
24
25561441104153
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
25
25471441100992
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25481441101127
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2
25481441102376
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3
25481441102499
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
4
25481441100982
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5
25481441100993
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
6
25471441101003
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
7
25471441101014
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล
8
25481441103941
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
9
25481441100194
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
10
25481441102736
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
11
25481441101026
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
12
25481441101037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
13
25481441101048
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
14
25481441106909
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15
25471441101036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
16
25481441101004
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
17
25471441101824
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
18
25481441101083
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
19
25481441108147
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25501441102604
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
2
25481441107337
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3
25481441102556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4
25481441102545
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5
25481441102512
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
6
25471441101429
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
7
25481441102591
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
8
25531441101966
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
9
25531441101977
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
10
25481441102578
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
25481441102501
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
12
25471441101431
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13
25481441102523
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14
25481441102567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
15
25481441102534
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16
25511441108681
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
17
25491441108734
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
18
25501441109872
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25481441101116
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2
25481441102422
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3
25481441102409
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4
25481441102433
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
25501441102615
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
6
25481441102411
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
25511441103628
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
8
25501441109883
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9
25481441102398
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
10
25481441102444
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25481441102455
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2
25481441102488
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
3
25481441102477
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25591441100343
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25551441100056
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
2
25551441105614
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
3
25481441101149
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25501441109859
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2
25501441110309
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1
25541441105613
หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
2
25541441105602
หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3
25541441104768
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม