แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2564)
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2563)
ดาวน์โหลด..
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
ดาวน์โหลด..
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2561)
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2560 (ฉบับปรับปรุง 2559)
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2560
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2558
ดาวน์โหลด..

แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555
ดาวน์โหลด..

แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด ...
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด ...
แผนการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด..
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
แผนระบบสารสนเทศ
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด...
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด...
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...

แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด...

แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด...
แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560)
ดาวน์โหลด...
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนการเงินและงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด..
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2563
รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย"
วันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2562
รายงานโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย"
วันที่ 11 มกราคม 2562
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่องก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561
รายละเอียด
รายงานโครงการสานใยรัก สร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561
รายละเอียด
รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย"
วันที่ 11 มกราคม 2561
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2560
รายงานโครงการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors)
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
รายงานโครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
รายละเอียด
รายงานโครงการ QA สัญจร เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2560
รายละเอียด

รายงานสรุปผลโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560
รายละเอียด

รายงานสรุปผลโครงการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 มกราคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด

รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2559
รายงานผลโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนบน
เดือน ตุลาคม 2559
รายละเอียด
รายงานผลโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนบน
เดือน ตุลาคม 2559
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายใต้หัวข้อ "เขียน SAR อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน" ระดับหลักสูตร
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" (CHE QA Online System for 3 degree levels) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 2
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่
รายละเอียด
รายงานผลโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี และ นครราชสีมา
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
วันที่ : 4 - 6 กุุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการจัดโครงการ QA สัญจร เพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2558
รายงานโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" (CHE QA Online System for 3 degree levels) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ : 23 - 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปกิจกรรมโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2557
รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ : 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา "แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด
รายงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ : 1 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา "งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557"
วันที่ : 23 - 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายละเอียด
รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ : 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ : 6 - 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2556
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
รายละเอียด
รายงานโครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจัดทำโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 - 2 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการเครือข่าย QA ระหว่างสถาบัน เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาไทยสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.
รายละเอียด
รายงานผลโครงการอบรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและระดับหน่วยงานสนับสนุน (CHE QA ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2556
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ : 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)
วันที่ : 29 - 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "การบูรณาการมุ่งสู่งาน QA"
วันที่ : 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียด
รายานผลโครงการประกันคุณภาพสัญจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556
รายละเอียด
รายานผลโครงการสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความร่วมมือจัดสหกิจศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556
วันที่ : 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายานผลโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา สำหรับคณาจารย์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ : 9 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2555
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2555
รายละเอียด
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
วันที่ : 4 - 7 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ : 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน 
วันที่ : 28 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายละเอียด
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่ : 21 กันยายน 2555  ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
รายละเอียด
รายงานผลโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2
วันที่ : 18 - 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2555 ณ สถานที่ : ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา" ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2555 ห้อง PC201 อาคารเพ็นเทคอสต์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพายัพ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา KMQA ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา KMQA ระดับคณะวิชา ระหว่างคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรัฐมนตรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors)
วันที่ : 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ "การเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบบูรณาการ"
วันที่ : 6 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2554
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ : 13 - 16 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนการประกันคุณภาพ แผนพัฒนาสำนักงาน ประจำปี 2555
วันที่ : 8 - 9 พฤศจิกายน 2554 ณ รวี วารีรีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด


รายงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วันที่ : 29 ตุลาคม 2554 ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Perforamance Excellence) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
รายละเอียด


  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ Horizon Village อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด


  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
วันที่ : 7 - 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
รายละเอียด
รายงานสรุปผลโครงการอบรมฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System III)
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2554 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
รายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2553
รายงานสรุปผลโครงการอบรมฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System II)
วันที่ : 13 - 14 ธันวาคม 2553 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
รายงานผลการอบรมสัมมนาเรื่อง "การบริหารความเสี่ยง, การวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
วันที่ : 17 - 20 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 22 ตุลาคม 2553 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการสหกิจศึกษา
วันที่ : 11 กันยายน 2553 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 23 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผล...
รายละเอียด...
รายงานสรุปผลการจัดการความรู้
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด...
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด...
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด...
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด...
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด...
รายงานการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด...
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด..
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด...
รายงานประจำปี 2557
ดาวน์โหลด...
รายงานประจำปี 2556
ดาวน์โหลด...

รายงานประจำปี 2555
ดาวน์โหลด...

รายงานประจำปี 2554
ดาวน์โหลด...
รายงานประจำปี 2553
ดาวน์โหลด...
รายงานความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
รายงานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสำนักงานมาตรฐานฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด...
รายงานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสำนักงานมาตรฐานฯ ประจำปี พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...
รายงานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสำนักงานมาตรฐานฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง สิงหาคม 2560) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดาวน์โหลด...
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด...
คู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...
คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
(ฉบับเดือนมกราคม 2554) (สกอ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 (มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด..
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
  ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
ดาวน์โหลด..
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558 - 2561
   (Education Criteria For Performance Excellence 2015-2018)
ดาวน์โหลด..
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 - 2553
   (Education Criteria For Performance Excellence 2009-2010)
ดาวน์โหลด..
Education Criteria for Performance Excellence 2011-2012
ดาวน์โหลด...
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555 - 2556
ดาวน์โหลด...
คู่มือบริหารความเสี่ยงและคู่มือการควบคุมภายใน
คู่่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดาวน์โหลด..
คู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดาวน์โหลด..