เอกสารเผยแพร่

รายงานโครงการ
รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ : 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา "แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2"
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด
รายงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ : 1 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียด
รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ : 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ : 6 - 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานโครงการเครือข่าย QA ระหว่างสถาบัน เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาไทยสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "การบูรณาการมุ่งสู่งาน QA"
วันที่ : 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจัดทำโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 - 2 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลโครงการอบรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและระดับหน่วยงานสนับสนุน (CHE QA ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ : 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)
วันที่ : 29 - 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายานผลโครงการประกันคุณภาพสัญจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556
วันที่ : 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
วันที่ : 4 - 7 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ : 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2555
รายละเอียด
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่ : 21 ก.ย. 2555  ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
รายละเอียด
รายงานโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่ : 16 ก.ค. 2555 ณ สถานที่ : ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา" ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 21 พ.ค. 2555 ห้อง PC201 อาคารเพ็นเทคอสต์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพายัพ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา KMQA ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วันที่ : 5 พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา KMQA ระดับคณะวิชา ระหว่างคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 1 พ.ค. 2555 ณ ห้องรัฐมนตรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors)
วันที่ : 12 มี.ค. 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ "การเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบบูรณาการ"
วันที่ : 6 มี.ค. 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 17 ก.พ. 2555 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ : 13 - 16 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนการประกันคุณภาพ แผนพัฒนาสำนักงาน ประจำปี 2555
วันที่ : 8 - 9 พ.ย. 2554 ณ รวี วารีรีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด


รายงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วันที่ : 29 ต.ค. 2554 ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 22 ต.ค. 2553 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
รายงานโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Perforamance Excellence) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 11 ต.ค. 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
รายละเอียด


  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ : 28 - 29 ก.ค. 2554 ณ Horizon Village อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
รายงานผล...
รายละเอียด...
รายงานและรายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2556 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจำปี 2555 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจำปี 2554 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจำปี 2553 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด..
รายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด..
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด...
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด...
แผนงานต่าง ๆ
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2560 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด...

แผนระบบสารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด...

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555
ดาวน์โหลด ...
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
ดาวน์โหลด ...
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555
ดาวน์โหลด..

แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2558 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2555 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด..
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555
ดาวน์โหลด..
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด..
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด..
แผนการจัดการความรู้ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด..
แผนระบบสารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา พ.ศ.2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
(ฉบับเดือนมกราคม 2554) (สกอ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ดาวน์โหลด...
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 (มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด..
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
  ดาวน์โหลด
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 - 2553
   (Education Criteria For Performance Excellence 2009-2010)
ดาวน์โหลด..
Education Criteria for Performance Excellence 2011-2012
ดาวน์โหลด...
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555 - 2556
ดาวน์โหลด...
คู่มือบริหารความเสี่ยงและคู่มือการควบคุมภายใน
คู่่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดาวน์โหลด..
คู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดาวน์โหลด..
คู่มือการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลด..
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ดาวน์โหลด..
กลับหน้าหลัก >>