ข่าวประชาสัมพันธ์


  


รายงานผลการประเมินภายนอก ปี 2554


รายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

 

 

    - คณะครุศาสตร์

 

    - คณะมนุษยศาสาสตร์และสังคมศาสตร์

 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

    คณะวิทยาการจัดการ

 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

    - ระดับมหาวิทยาลัย

 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3

 

 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2554

 

    ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หน้าที่
1

New Document