ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว  : ประกาศ
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน

ประจำปีการศึกษา 2563

----------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยลัยราชภัฏและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงประกาศการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์การเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 (ชื่อเดิม) หรือ สำนักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ชื่อใหม่) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้

 

2.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้

 

3.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้

 

(ดาวน์โหลดไฟล์)  เข้าชม : 1130


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 8 ต.ค. 2563
      ไฟล์การบรรยายโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) 12 ต.ค. 2558
      รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 21 ก.ค. 2558
      ปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพฯ 25 ส.ค. 2554New Document