ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
 
1. กำหนดการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ดาวน์โหลด
 
2. กำหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 (ดาวน์โหลด
 
3. กำหนดการประเมินระดับคณะ กลุ่ม A  (ดาวน์โหลด
 
    -  วันที่ 20 ก.ค. 2563 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
    -  วันที่ 21 ก.ค. 2563 : คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
    - วันที่ 23 ก.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์
  
4. กำหนดการประเมินระดับวิทยาลัย กลุ่ม B (ดาวน์โหลด
 
    - วันที่ 20 ก.ค. 2563 : วิทยาลัยนานาชาติ 
 
    -  วันที่ 21 ก.ค. 2563 : บัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 
    - วันที่ 22 ก.ค. 2563 : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ประเมินออนไลน์)
 
5. กำหนดการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน  (ดาวน์โหลด
 
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
 
    - สำนักหอสมุด
 
    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
    - สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 


เข้าชม : 569


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 21 มิ.ย. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 23 เม.ย. 2564
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25623 30 มี.ค. 2564
      ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567 14 ม.ค. 2564
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 2563New Document