ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


 

สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา

และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


 (ดาวน์โหลดสรุปข้อมูลฯ) 

 

(มติสภามหาวิทยาลัย

 

 

หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (มติสภามหาวิทยาลัย)


2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (มติสภามหาวิทยาลัย)


3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    4.1  (มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร)


    4.2  (ขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (มติสภามหาวิทยาลัย)เข้าชม : 711


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 21 มิ.ย. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 23 เม.ย. 2564
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 2564New Document