ข่าวประชาสัมพันธ์


  

10 เม.ย. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 สถาบัน [ 10 เม.ย. 2555 ]
การลงนามความร่วมมือ (MOU) การประกันคุณภาพ
14 มี.ค. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
คู่มือบริหารความเสี่ยง [ 14 มี.ค. 2555 ]
คู่มือบริหารความเสี่ยง Risk Managememt
14 มี.ค. 2555 : ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือควบคุมภายใน [ 14 มี.ค. 2555 ]
คู่มือควบคุมภายใน Internal_control
13 มี.ค. 2555 : ข้อมูลเผยแพร่
แบบฟอร์มการเขียน SAR 54 [ 13 มี.ค. 2555 ]
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 54
8 มี.ค. 2555 : ข่าว สมศ.
สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพ สมศ [ 8 มี.ค. 2555 ]
สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
28 ก.พ. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [ 28 ก.พ. 2555 ]
ประจำปีการศึกษา 2554 วงรอบ ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
28 ก.พ. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ [ 28 ก.พ. 2555 ]
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555
28 ก.พ. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน [ 28 ก.พ. 2555 ]
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2554
28 ก.พ. 2555 : ประกันคุณภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันฯ [ 28 ก.พ. 2555 ]
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา(CHE QA ONLINE SYSTEM)
28 ก.พ. 2555 : ประกันคุณภาพ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [ 28 ก.พ. 2555 ]
การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบบูรณาการ
20 ม.ค. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ ฯ [ 20 ม.ค. 2555 ]
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20 ม.ค. 2555 : ข่าว สมศ.
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ [ 20 ม.ค. 2555 ]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
20 ม.ค. 2555 : ข่าว สมศ.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ [ 20 ม.ค. 2555 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2554
20 ม.ค. 2555 : ข่าว สมศ.
ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา [ 20 ม.ค. 2555 ]
ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สกอ รับทราบ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554
20 ม.ค. 2555 : ข่าว สมศ.
ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม [ 20 ม.ค. 2555 ]
ประกาศปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
12 ม.ค. 2555 : ข้อมูลเผยแพร่
เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ [ 12 ม.ค. 2555 ]
เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน
28 ต.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ การประกันคุณภาพฯ [ 28 ต.ค. 2554 ]
กำหนดการโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
12 ต.ค. 2554 : ประกันคุณภาพ
โครงการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา [ 12 ต.ค. 2554 ]
โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ความเป็นเลิศ
11 ต.ค. 2554 : ประกันคุณภาพ
รายงานผลการดำเนินงาน [ 11 ต.ค. 2554 ]
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
27 ส.ค. 2554 : ข้อมูลเผยแพร่
รายงานผลการประเมินฯ สมศ. [ 27 ส.ค. 2554 ]
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.


หน้าที่
1 2 3 4 5
6
7

New Document