ข่าวประชาสัมพันธ์


  

3 ก.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา [ 3 ก.ค. 2558 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและแบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
26 มิ.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 [ 26 มิ.ย. 2558 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
8 พ.ค. 2558 : ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร [ 8 พ.ค. 2558 ]
คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรองรับการประกันคุณภาพการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
23 มี.ค. 2558 : สกอ.
ประเด็นปรับแก้ไขคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [ 23 มี.ค. 2558 ]
ประเด็นการปรับแก้ไขในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2558
17 ก.พ. 2558 : ข่าวมหาวิทยาลัย
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 17 ก.พ. 2558 ]
ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
26 ม.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน [ 26 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ
8 ม.ค. 2558 : สกอ.
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) [ 8 ม.ค. 2558 ]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
23 ธ.ค. 2557 : สกอ.
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 [ 23 ธ.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
3 ธ.ค. 2557 : ประกันคุณภาพ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 328/2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 328/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
2 ธ.ค. 2557 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
24 พ.ย. 2557 : สกอ.
การประชุมสัมมนาเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
24 ก.ย. 2557 : ข่าว สมศ.
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
10 ก.ย. 2557 : ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปผลค่าคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [ 10 ก.ย. 2557 ]
สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
25 ส.ค. 2557 : ข่าวมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [ 25 ส.ค. 2557 ]
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหน่วยจัดการเรียนการสอน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
17 พ.ค. 2557 : ข่าวมหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [ 17 พ.ค. 2557 ]
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 หน่วยงานสนับสนุน วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557, หน่วยงานคณะและหน่วยจัดการเรียนการสอน วันที่ 8 - 17 กรกฎาคม 2557, ระดับมหาวิทยาลัย 7-8 สิงหาคม 2557
4 มี.ค. 2557 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา [ 4 มี.ค. 2557 ]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ
4 มี.ค. 2557 : ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา [ 4 มี.ค. 2557 ]
กำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
4 มี.ค. 2557 : ประกันคุณภาพ
เค้าโครงแบบฟอร์มหลักการเขียน SAR 2556 (ฉบับปรับปรุง 2556) [ 4 มี.ค. 2557 ]
เค้าโครงแบบฟอร์มหลักการเขียน SAR 2556 (ฉบับปรับปรุง 2556)
12 ก.ค. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ [ 12 ก.ค. 2555 ]
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2 พ.ค. 2555 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ [ 2 พ.ค. 2555 ]
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน


หน้าที่
1 2 3 4
5
6 7

New Document