ข่าวประชาสัมพันธ์


  

26 ก.พ. 2559 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2563) [ 26 ก.พ. 2559 ]
การอบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2563) วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 - 16.40 น.
28 ม.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน [ 28 ม.ค. 2559 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
18 ม.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 [ 18 ม.ค. 2559 ]
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
18 ม.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร [ 18 ม.ค. 2559 ]
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
9 ธ.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE 3D [ 9 ธ.ค. 2558 ]
กำหนดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา CHE 3D (CHE QA Online System for 3 degree levels) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558
18 พ.ย. 2558 : ข่าวมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [ 18 พ.ย. 2558 ]
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อนำเข้าสู่การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
5 พ.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 5 พ.ย. 2558 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558
12 ต.ค. 2558 : ประกาศ
ไฟล์การบรรยายโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) [ 12 ต.ค. 2558 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
24 ก.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 [ 24 ก.ย. 2558 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
21 ก.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
โครงร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2558 [ 21 ก.ย. 2558 ]
โครงร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 ก.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน [ 21 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 ก.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 16 ก.ย. 2558 ]
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพและค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
10 ก.ย. 2558 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 [ 10 ก.ย. 2558 ]
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
13 ส.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
สูตรการคำนวณค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน [ 13 ส.ค. 2558 ]
สูตรการคำนวณค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้สำหรับการคิดค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
7 ส.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
รูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ประเมิน [ 7 ส.ค. 2558 ]
รูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7 ส.ค. 2558 : สกอ.
คุณสมบัติ หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [ 7 ส.ค. 2558 ]
คุณสมบัติ หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
23 ก.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
โครงร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 [ 23 ก.ค. 2558 ]
โครงร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 สำหรับหน่วยงานคณะและหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
21 ก.ค. 2558 : ประกาศ
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้จัดฝึกอบรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16 ก.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 [ 16 ก.ค. 2558 ]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรองรับการประกันคุณภาพการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
13 ก.ค. 2558 : ประกันคุณภาพ
แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 [ 13 ก.ค. 2558 ]
แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่


หน้าที่
1 2 3
4
5 6 7

New Document