ข่าวประชาสัมพันธ์


  

13 มิ.ย. 2560 : ประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 13 มิ.ย. 2560 ]
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 มี.ค. 2560 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [ 1 มี.ค. 2560 ]
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
14 ก.พ. 2560 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
14 ก.พ. 2560 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
6 ม.ค. 2560 : ประกันคุณภาพ
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ [ 6 ม.ค. 2560 ]
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 14 - 15 ม.ค. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระดับคณะสถาบัน วันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
23 ธ.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]
แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvements Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
19 ต.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานระดับสถาบัน วันที่ 14-15 พ.ย. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา วันที่ 14-15 พ.ย. 2559
19 ต.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2559
12 ก.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่ม A และ กลุ่ม B [ 12 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการประเมินหน่วยงาน กลุ่ม A วันที่ 3-5 ต.ค. 2559 และ 10-11 ต.ค. 2559 กลุ่ม B วันที่12-14 ต.ค. 2559
9 ก.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 [ 9 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
17 ส.ค. 2559 : สกอ.
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [ 17 ส.ค. 2559 ]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เผยแพร่คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
15 ส.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [ 15 ส.ค. 2559 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีคำสั่งที่ 2824/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
26 ก.ค. 2559 : ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
16 มิ.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 16 มิ.ย. 2559 ]
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
10 มิ.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับ SAR [ 10 มิ.ย. 2559 ]
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับ SAR ภายใต้หัวข้อ "เขียน SAR อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน"
9 มิ.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 9 มิ.ย. 2559 ]
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
27 เม.ย. 2559 : ข้อมูลเผยแพร่
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) [ 27 เม.ย. 2559 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เรื่อง "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร"
7 เม.ย. 2559 : ประกันคุณภาพ
คู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7) [ 7 เม.ย. 2559 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
23 มี.ค. 2559 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 23 มี.ค. 2559 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
3 มี.ค. 2559 : ข่าวมหาวิทยาลัย
(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา [ 3 มี.ค. 2559 ]
(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


หน้าที่
1 2
3
4 5 6 7

New Document