ข่าวประชาสัมพันธ์


  

18 พ.ย. 2562 : ประกันคุณภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
11 ก.ค. 2562 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562) [ 11 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรับข้อมูลใหม่ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562 โดยได้มีการปรับวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /วิทยาลัย
1 พ.ค. 2562 : ประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
26 เม.ย. 2562 : ประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
9 เม.ย. 2562 : ประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ [ 9 เม.ย. 2562 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2562 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12 มี.ค. 2562 : ประกันคุณภาพ
การขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) [ 12 มี.ค. 2562 ]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR : Thai Qualification Register)
14 ก.พ. 2562 : ประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
13 ก.ย. 2561 : ประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 13 ก.ย. 2561 ]
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
4 มิ.ย. 2561 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
16 พ.ค. 2561 : ประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [ 16 พ.ค. 2561 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
14 มี.ค. 2561 : ประกันคุณภาพ
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6 ก.พ. 2561 : ข่าวมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) [ 6 ก.พ. 2561 ]
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
6 ก.พ. 2561 : ประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 [ 6 ก.พ. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
12 ก.ย. 2560 : ประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [ 12 ก.ย. 2560 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
25 ก.ค. 2560 : ประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D [ 25 ก.ค. 2560 ]
แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
28 มิ.ย. 2560 : ประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” [ 28 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 มิ.ย. 2560 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 [ 13 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560
13 มิ.ย. 2560 : ประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 [ 13 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560


หน้าที่
1
2
3 4 5 6 7

New Document