ข่าวประชาสัมพันธ์
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   21 ต.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   21 มิ.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 21 มิ.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   23 เม.ย. 2564 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
[ 23 เม.ย. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
   30 มี.ค. 2564 : ประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 30 มี.ค. 2564 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงการ​อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประเมินการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1) ผลการประเมินระดับคณะ อันดับที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คะแนน 4.56
2) ผลการประเมินระดับวิทยาลัย อันดับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คะแนน 4.72
3) ผลการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน อันดับที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คะแนน 4.93
4) ผลการประเมินระดับหลักสูตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน คะแนน 4.06 จาก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
5) ผลการประเมินระดับหลักสูตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คะแนน 4.06 จากคณะครุศาสตร์
     
 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ม.ราชภัฏนครปฐม (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการ), ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (กรรมการ), ผศ.ดร.ชัชภูมิ ศรีชมภู ม.ราชภักอุตรดิตถ์ (กรรมการ), ผศ.ทิวาพร ขันผนึก ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)
   ในกิจกรรมนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการสัมภาษณ์อธิการบดี ผู้บริหาร ตัวแทนสภาวิชาการ ตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 - 5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

     
 

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 5 - 9 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีคณะที่รับการตรวจประเมิน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ, รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ผศ.ทิวาพร ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

     
   
New Document