ข่าวประชาสัมพันธ์
   22 ก.พ. 2564 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[ 22 ก.พ. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา , ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา, ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และ ประกาศด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   14 ม.ค. 2564 : งานประกันคุณภาพ
   ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
[ 14 ม.ค. 2564 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   28 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 28 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   17 ธ.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 17 ธ.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (KM Day) ประจำปี 2564
   บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(KM) ประเด็นความรู้เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL)" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ 2564
   สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีอาจารย์ใหม่สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าอบรมทั้งหมด 40 คน อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 - 16.30 น.
     
  การอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2564
   สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     
  การทบทวนแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรหน่วยงานจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ สุขสถาน ณ ลำพูน จังหวัดลำพูน
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2563
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา และ น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
   
New Document