ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
[ 12 ก.ย. 2560 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
[ 25 ก.ค. 2560 ]
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
   28 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
[ 28 มิ.ย. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
ปฏิทินกิจกรรม
7 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
19 มิ.ย. 2560 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560 การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.) ประธานกรรมการ, อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.) กรรมการ, รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ (ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) เลขานุการ, ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ (ม.พายัพ) กรรมการฝึกหัดประเมินฯ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 25 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี โดยมี ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานฯ ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานระดับคณะ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.), อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.), รศ.ดร.จักรพงศ์ พวงงามชื่น (ม.แม่โจ้), คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานระดับวิทยาลัย จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2.วิทยาลัยนานาชาติ 3.บัณฑิตวิทยาลัย 4.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (สกอ.), อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ม.เกษตรศาสตร์.), รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ (มทร.ล้านนา), คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ต.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพ หน่วยสนับสนุน ปีงปบระมาณ 2560
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์, อ.พัชรินทร์ สารมาท, อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์, อ.เจนจิรา ถาปินตา และ อ.ปุณยนุช สมพัตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
 
   
New Document