ข่าวประชาสัมพันธ์
   16 ม.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 ม.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   18 พ.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[ 18 พ.ย. 2562 ]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
   11 ก.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562)
[ 11 ก.ค. 2562 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรับข้อมูลใหม่ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562 โดยได้มีการปรับวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /วิทยาลัย
   1 พ.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
[ 1 พ.ค. 2562 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
   26 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562
[ 26 เม.ย. 2562 ]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (KM Day) ประจำปี 2563
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" โดยมี รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในครั้งนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การลงนามร่วมโครงการ เฟรนด์ เจแปน โปรเจค
   วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้ชื่อโครงการ “เฟรนด์ เจแปน โปรเจค” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทกรีนลิฟ จำกัด และบริษัทโตเกียวบิ้วตี้ 5 จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) ปี 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
   
New Document