ข่าวประชาสัมพันธ์


  


รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557


 

-  มหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  กองกลาง

-  กองคลัง

-  กองนโยบายและแผน

-  กองพัฒนานักศึกษา

-  กองบริหารงานบุคคล

-  กองอาคารสถานที่

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

-  สำนักงานตรวจสอบภายใน

-  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

-  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

-  สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

-  ศูนย์ภาษาหน้าที่
1

New Document