ข่าวประชาสัมพันธ์


  


รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาหน้าที่
1

New Document