ข่าวประชาสัมพันธ์


  


ข้อมูลพื้นฐาน 2557


 ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

1. อาจารย์ประจำทั้งหมด (1 มิ.ย.57-30 ก.ค.58) 

2. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2557 

3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2557 

 หน้าที่
1

New Document