ข่าวประชาสัมพันธ์


  


ข้อมูลพื้นฐาน 2556


 ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

1. อาจารย์ประจำทั้งหมด (1 มิ.ย.56-30 พ.ค.57) (สกอ.2.2, สกอ.2.3, สมศ.14)

2. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2556 (สกอ.2.5)

3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (สกอ.4.3)

4. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 (สมศ.1)

5. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)

6. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)

7. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.4)

8. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)

9. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

10. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

11. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.8)

12. หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556

13. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556

14. โครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

15. การประเมินผลความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

16. รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียน ปีการศึกษา 2556 (สกอ.2.5)

17. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

 หน้าที่
1

New Document