ข่าวประชาสัมพันธ์


  


ข้อมูลพื้นฐาน 2555


 ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

1. อาจารย์ประจำทั้งหมด (1 มิ.ย.55-30 พ.ค.56) (สกอ.2.2, สกอ.2.3)

2. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2555 (สกอ.2.5)

3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (สกอ.4.3)

4. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 (สมศ.1)

5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)

6. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.4)

7. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

8. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

9. หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 

10. นักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด ปีการศึกษา 2555

11. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)

12. การพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร พ.ศ. 2553,2554,2555,2556 (TQF)

13. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2555

14. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

15. โครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

16. การประเมินผลความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

17. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

18. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

 หน้าที่
1

New Document