ข่าวประชาสัมพันธ์


  


คู่มือประกันคุณภาพปี 2562


 

 
 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560
>> ดาวน์โหลด

 
-  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
>> 
ดาวน์โหลด
 
 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2562 
>> ดาวน์โหลด
  -  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
>> ดาวน์โหลด

 

 หน้าที่
1

New Document