ข่าวประชาสัมพันธ์


  


คู่มือประกันคุณภาพปี 2557


 

 
 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560
>> ดาวน์โหลด
 
 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีนาคม 2558
>> ดาวน์โหลด
-------------------------------------------------------------------------
-  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 >> ดาวน์โหลด

 

 

-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558
>> ดาวน์โหลด
 
 
-  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
>> 
ดาวน์โหลด

 

 

-  คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
>> ดาวน์โหลด
 

 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558
>> ดาวน์โหลด
  -  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
>> ดาวน์โหลด

 

 หน้าที่
1

New Document