ข่าวประชาสัมพันธ์


  


คู่มือประกันคุณภาพปี 2554


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 

  
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
(ฉบับเดือนมกราคม 2554) (สกอ.)
>> ดาวน์โหลด
 
 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
>> ดาวน์โหลด

 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 (มหาวิทยาลัย)
>> ดาวน์โหลด
  คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
>> ดาวน์โหลด

 หน้าที่
1

New Document