รายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม


รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ประธานคณะกรรมการ)

ที่ รหัสผู้ประเมิน ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1 U570158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา คำนวณสกุณี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การบัญชี ประธาน /กรรมการ
2 U570223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์ ประธาน /กรรมการ
U570249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี ใจรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การบัญชี /บริหารธุรกิจ ประธาน /กรรมการ

  (คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน)

ที่ รหัสผู้ประเมิน ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1 U570558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จิตวิทยาการแนะแนว กรรมการ
1 U570831 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาษาจีน กรรมการ
             

    (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

ที่ รหัสผู้ประเมิน ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1 P570060 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จิตวิทยาการแนะแนว กรรมการ
2 P570514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์ กรรมการ
P570214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี ใจรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การบัญชี /บริหารธุรกิจ กรรมการ
4 P570454 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาษาฝรั่งเศส กรรมการ
P570500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชีววิทยา กรรมการ
1 P570639 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาษาจีน กรรมการ
             

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 4) 

  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับคณะ ระดับสถาบัน)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru4.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 3) 

  ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru3.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ 

  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ สถาบัน)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/payap2560.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 1)

  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru1.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 2)

  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

 

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru2.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ

  ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/payap.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/suansunatha.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/suansunatha2.pdf 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------New Document