ทำเนียบผู้บริหาร


 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อ : รศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

อีเมล์ : kaltimap@hotmail.com, kaltima@cmru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5303

 

 

 

 

 ชื่อ : อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

อีเมล์ : krailas_chi@cmru.ac.th, krailas_chi@g.cmru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5308


 

ชื่อ : นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

อีเมล์ : pheerawat@gmail.com, pheerawat_mua@cmru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5986


 

ชื่อ : น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อีเมล์ : nichapa_cha@cmru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5985


 

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : churarat-tai@hotmail.com, coop.cmru27@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5985

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : skanyapasorn_dou@cmru.ac.th, sudarut5611440@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5965

 

ภาระงานของบุคลากร มีดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา
    - กำกับดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
    - ประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
    - วิจัยและประเมินผลการดำเนินงานภายในสำนัก
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.  นายพีราวัฒน์  เมืองชื่น 
    - งานกลั่นกรองหลักสูตร
    - งานการรับรองหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
    - งานการจัดการความรู้ (KM)
    - งานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - งานพัฒนาเว็บไซต์
    - งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
    - งานแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนสารสนเทศ
    - งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
    - งานทำแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
    - งานรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS)
    - งานประสาน /จัดหากรรมการประเมินระดับคณะและสถาบัน
    - งานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
    - งานระบบ CHE QA Online
    - งานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    - งานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    - งานจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    - งานประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา


3. นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
    - งานธุรการ / ระบบ e-Document 
    - พิมพ์หนังสือราชการ / รับส่งหนังสือราชการ 
    - สแกน/จัดเก็บหนังสือในงานสารบรรณ

    - จองห้องประชุม / จองรถออนไลน์ 
    - งานเกี่ยวกับแผนงาน / งบประมาณ / โครงการ 
    - งานรายงานผลการดำเนินโครงการ

    - งานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
    - งานการเงิน / เงินยืม / รายงานการเดินทาง

    - งานฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GF-MIS
    - สแกน / จัดเก็บฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
    - งานเลขานุการ
    - งานประชุมสำนักงาน


 4. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
    - งานสหกิจศึกษา
    - พิมพ์หนังสือราชการ
    - งานประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา
    - งานจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
    - การจัดหาแหล่งงานคุณภาพ
    - การจัดทำ มคอ.3, มคอ.5 
    - การจัดทำ มคอ.4, มคอ.6 
    - งานจัดทำคำสั่งเดินทางนิเทศงาน / คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
    - งานฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณระบบ e-GP
    - งานพัสดุ / ซ่อมบำรุง
    - งานควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ
    - งานบุคคล

 

5. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
    - งานกลั่นกรองหลักสูตร 
    - งานปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
    - งานตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานอาจารย์
    - งานหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
    - งานหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย
    - งานการรับรองหลักสูตร ระบบ CHECO
    - งานจัดทำเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว.New Document