อัตลักษณ์และเอกลักษณ์


 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

 

 
อัตลักษณ์ (Identity)  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

 

     อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

     ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตในการปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง และเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทักษะ10 ประการ ดังนี้

     1. ทักษะการตัดสินใจ

     2. ทักษะการแก้ปัญหา

     3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์

     4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

     5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

     7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน

     8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น

     9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์

     10. ทักษะการจัดการกับความเครียด

     จิตสาธารณะ
หมายถึง บัณฑิตมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้ และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนได้รับความเสียหาย

     สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัยมีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

 

     เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 93 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และผู้ปฏิบัติงานได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”New Document