ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


 

ปรัชญา 

 

       “การประกันคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานการศึกษา”วิสัยทัศน์ 

      สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

 

พันธกิจ  

      1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

      2. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

      3. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานและหลักสูตร

      4. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

      5. บริหารจัดการสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     2. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     3. เพื่อพัฒนาคู่มือมือการปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

     4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน

     5. เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

 New Document