ปฏิทินกิจกรรม

16 พ.ย. 2558 - 17 พ.ย. 2558 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557
11 ก.พ. 2558 - 12 ก.พ. 2558 การอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
7 ส.ค. 2557 - 8 ส.ค. 2557 ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
15 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานคณะครุศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์
8 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
18 มิ.ย. 2557 - 20 มิ.ย. 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
30 เม.ย. 2557 การประชุมประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
11 มี.ค. 2557 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
21 ก.พ. 2557 การประชุมประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
8 ส.ค. 2555 - 9 ส.ค. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
11 เม.ย. 2555 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
8 ส.ค. 2555 - 9 ส.ค. 2555 ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
4 ก.ค. 2555 - 6 ก.ค. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
20 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
29 มี.ค. 2555 ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555

หน้าที่
1
2
New Document