การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560
โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
สนใจเข้าอบรม คลิก
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับสถาบัน รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560
โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
สนใจเข้าอบรม คลิก
การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ฯ
ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560
โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
สนใจเข้าอบรม คลิก
 

แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด

เค้าโครงรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ

ดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ดาวน์โหลด)
คู่มือรายงานการประเมินตนเอง
เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ดาวน์โหลด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2558
(ดาวน์โหลด)

qrcode