คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง สิงหาคม 2560)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(ฉบับปรับปรุง 2562)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณคะแนน
สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ

ดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน (esar)

ดาวน์โหลด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2558
(ดาวน์โหลด)

qrcode