แบบฟอร์มคำร้องขอปลดล็อค
การบันทึกข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)

ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)

ดาวน์โหลด
โครงร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ

ดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ดาวน์โหลด)
คู่มือรายงานการประเมินตนเอง
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2558
(ดาวน์โหลด)

qrcode