คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง สิงหาคม 2560)

ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน (esar)

ดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ดาวน์โหลด)
คู่มือรายงานการประเมินตนเอง
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2558
(ดาวน์โหลด)

qrcode